Zdrojové kódy pro vývojáře.
Přeskočit odkazy pro navigaci Top 10 přispěvatelů
UživatelČlánky
codeshare45
sochor1
stoupa1
tomas.oplt15
Článek: Vytvoření dynamické assembly
Špatný Super
Autor:
Vytvořeno:
Popularita:

Vytvoření dynamické assembly je vhodné v případě kdy očekáváte od uživatele nějaký vstup, který nelze dopředu predikovat.
Typickým příkladem může být vstup: spočítej výsledek příkladu 8:4. Aplikace neví zda uživatel použije operátor +-:*.


 

Imports System
Imports System.CodeDom
Imports System.CodeDom.Compiler
Imports Microsoft.CSharp
Imports System.Text
Imports System.Reflection

Namespace RuntimeEval
  Public Class Evaluator

    'variables
    Const staticMethodName As String = "__foo"
    Private _Compiled As Object = Nothing

    'Constructors
    Public Sub New(ByVal items As EvaluatorItem())
      ConstructEvaluator(items)
    End Sub

    Public Sub New(ByVal returnType As Type, ByVal expression As String, ByVal name As String)
      Dim items(0) As EvaluatorItem
      items(0) = New EvaluatorItem(returnType, expression, name)
      ConstructEvaluator(items)
    End Sub

    Public Sub New(ByVal item As EvaluatorItem)
      Dim items() As EvaluatorItem = {item}
      ConstructEvaluator(items)
    End Sub

    Dim comp As ICodeCompiler
    Dim cp As CompilerParameters

    'Methods
    Private Sub ConstructEvaluator(ByVal items() As EvaluatorItem)
      'If compiler is not created - create instance 
      If IsNothing(comp) Then
        comp = New Microsoft.VisualBasic.VBCodeProvider().CreateCompiler()
        cp = New CompilerParameters()
        'Add necessary assemblies 
        cp.ReferencedAssemblies.Add("system.dll")
        'Assembly Only in memory
        cp.GenerateExecutable = False
        cp.GenerateInMemory = True
      End If
      'Now build Class code 
      Dim code As StringBuilder = New StringBuilder()
      'Imports 
      code.Append("Imports System " & vbCrLf)
      'Namespace
      code.Append("namespace RuntimeEval " & vbCrLf)
      'Class
      code.Append(" Public Class _Evaluator " & vbCrLf)

      Dim item As EvaluatorItem
      Dim itemExpression As String = ""

      For Each item In items
        'Function 
        code.AppendFormat("  Public Function {0} As {1} ", item.Name, item.ReturnType.Name)
        'New line
        code.Append(vbCrLf)
        'Function body
        code.AppendFormat("   return ({0}) ", item.Expression)
        'End function
        code.Append(vbCrLf & "  End Function" & vbCrLf)
        itemExpression = item.Expression
      Next
      'End class
      code.Append("End Class" & vbCrLf)
      'End namespace
      code.Append("End Namespace")
      'Try to COMPILE 
      Dim cr As CompilerResults = comp.CompileAssemblyFromSource(cp, code.ToString())
      'If there are some errors - show errors
      If (cr.Errors.HasErrors) Then
        Dim Xerror As StringBuilder = New StringBuilder()
        Dim err As CompilerError
        For Each err In cr.Errors
          Xerror.AppendFormat("{0}" & vbCrLf, err.ErrorText)
        Next
        Xerror.Append(itemExpression)
        MessageBox.Show("Error Compiling Expression: " + Xerror.ToString(), "Error", MessageBoxButtons.OK)
      End If
      'Save compiled assembly 
      Dim a As [Assembly] = cr.CompiledAssembly
      'Try to create instance of class from assembly 
      _Compiled = a.CreateInstance("RuntimeEval._Evaluator")
    End Sub


    'Methods 
    Public Function EvaluateInt(ByVal name As String) As Int32
      Return Evaluate(name)
    End Function

    Public Function EvaluateString(ByVal name As String) As String
      Return Evaluate(name)
    End Function

    Public Function EvaluateBool(ByVal name As String) As Boolean
      Return Evaluate(name)
    End Function

    Public Function Evaluate(ByVal name As String) As Object
      Dim mi As MethodInfo = _Compiled.GetType().GetMethod(name)
      Return mi.Invoke(_Compiled, Nothing)
    End Function

    Public Sub EvaluateExpression(ByVal returnType As Type, ByVal expression As String, ByVal name As String)
      Dim items(0) As EvaluatorItem
      items(0) = New EvaluatorItem(returnType, expression, name)
      ConstructEvaluator(items)
    End Sub

  End Class

  Public Class EvaluatorItem
    Public Sub New(ByVal returnType_ As [Type], ByVal expression_ As String, ByVal name_ As String)
      ReturnType = returnType_
      Expression = expression_
      Name = name_
    End Sub

    Public ReturnType As [Type]
    Public Name As String
    Public Expression As String
  End Class

End Namespace

 
  Na stránku 
screen  Nový příspěvek
Název  Uživatel  Datum 
Poslední návštěva: 0:25:40, 21. ledna 2019 První  Předchozí  0 Záznamů  Další  Poslední  

Autor článku
Jméno
Pracovní pozice
Informace
Foto

   

Počet návštěvníků:34
 
  Kontakt