Zdrojové kódy pro vývojáře.
Přeskočit odkazy pro navigaci Top 10 přispěvatelů
UživatelČlánky
codeshare45
sochor1
stoupa1
tomas.oplt15
Článek: Používané funkce v jazyku Visual Basic 6.0
Špatný Super
Autor:
Vytvořeno:
Popularita:

Option Explicit

Private Const CB_ERR = -1
Private Const CB_FINDSTRING = &H14C
Public Const CB_SETCURSEL = &H14E
Public Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Private Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal sBuffer As String, lSize As Long) As Long
Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpbuffer As String, nSize As Long) As Long
 
'Get days for month
Public Function DaysInMonth(dteInput As Date) As Integer
  DaysInMonth = DateAdd("m", 1, dteInput) - dteInput
End Function

'Convertor for binary timestamp data to string
Public Function TimestampToString(TimeStamp As Variant) As String
Dim Buffer As String
   Dim i As Integer
  
   Buffer = "0x"
   For i = 1 To 8
     Buffer = Buffer & Right("00" & Hex(AscB(MidB(TimeStamp, i, 1))), 2)
   Next i
   TimestampToString = Buffer
End Function

'returns current username
Public Function Get_User_Name() As String
  ' Dimension variables
  Dim lpBuff As String * 25
  Dim ret As Long, UserName As String
  ' Get the user name minus any trailing spaces found in the name.
  ret = GetUserName(lpBuff, 25)
  Get_User_Name = Left(lpBuff, InStr(lpBuff, Chr(0)) - 1)
End Function

'returns true if year is leap
Public Function IsLeapYear(yr As Variant) As Boolean
  If (yr Mod 4 = 0 And yr Mod 100 <> 0) Or yr Mod 400 = 0 Then
    IsLeapYear = True
  Else
    IsLeapYear = False
  End If
  
End Function

'searching inside combobox
'this method should be called in combobox keypress event
Public Sub cboFindItem(cbo As ComboBox, KeyAscii As Integer)
 Dim sBuffer As String
 Dim lRetVal As Long
  sBuffer = Left(cbo.Text, cbo.SelStart) & Chr(KeyAscii)
  lRetVal = SendMessage((cbo.hwnd), CB_FINDSTRING, -1, ByVal sBuffer)
  If lRetVal <> CB_ERR Then
    cbo.ListIndex = lRetVal
    cbo.Text = cbo.List(lRetVal)
    cbo.SelStart = Len(sBuffer)
    cbo.SelLength = Len(cbo.Text)
    KeyAscii = 0
  End If
End Sub

'returns current computer name
Function GetComputerNameCurrent() As String
 Dim s1 As String
  s1 = Space(512)
  GetComputerName s1, Len(s1)
  GetComputerNameCurrent = Trim$(s1)
  GetComputerNameCurrent = Left(GetComputerNameCurrent, Len(GetComputerNameCurrent) - 1)
End Function
 

Public Sub cboSetValue(cbo_ As ComboBox, val_ As Long)
  Dim iFor As Long
  Dim bFound As Boolean

  bFound = False
  For iFor = 0 To cbo_.ListCount - 1
   If cbo_.ItemData(iFor) = val_ Then
    bFound = True
    cbo_.ListIndex = iFor
    Exit For
   End If
  Next iFor
  If bFound = False Then
   cbo_.ListIndex = -1
  End If
End Sub


Public Function cboGetValue(cbo_ As ComboBox, valIfNull_ As Long) As Long
  Dim iFor As Long
  Dim bFound As Boolean

  If cbo_.ListIndex = -1 Then
   cboGetValue = valIfNull_
  End If
  
  cboGetValue = cbo_.ItemData(cbo_.ListIndex)
  
End Function
  Na stránku 
screen  Nový příspěvek
Název  Uživatel  Datum 
Poslední návštěva: 0:53:14, 21. ledna 2019 První  Předchozí  0 Záznamů  Další  Poslední  

Autor článku
Jméno
Pracovní pozice
Informace
Foto

   

Počet návštěvníků:17
 
  Kontakt